Общи условия за ползване

лв. BGN
 • Кошницата ви е празна!

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт. "Алби Стайл" ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.
I. Общи условия
 • “www.albistyle.com” е уебсайт, който предоставя възможност за електронна търговия – за продажба и доставка на оферираните в него стоки от името на "Алби Стайл" ЕООД  .
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от фирма"Алби Стайл" ЕООД  .
 • "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.
Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/ до /над старата, като последната е задраскана.
 • При липса на складова наличност от заявената стока "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти (получател) и/или телефон при подаване на заявката "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка или електронен адрес.
 • "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
 • "Алби Стайл" ЕООД  не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес «www.albistyle.com”.
 • Всички обявени цени са за 1 брой и са в български лева с включен ДДС.
II. Права и задължения на страните
1."Алби Стайл" ЕООД   се задължава:
 • Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката като и в двата случая уведоми клиента;
 • Да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
2. Клиентът се задължава:
 • Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети "Алби Стайл" ЕООД  за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "Алби Стайл" ЕООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
III. Лични данни
 • "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, "Алби Стайл" ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: albena_mag@hotmail.com
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за "Алби Стайл" ЕООД чрез www.albistyle.com” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
IV. Разкриване на информацията
 • Фирма "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 • Е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
V. Отговорност
 • "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com” не е предвидила и не е била длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  "Алби Стайл" ЕООД  чрез “www.albistyle.com”.
VI. Арбитраж
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.